Grafisk profil - Torsås kommun

7936

Tillämpningsanvisningar för arkivreglementet - Luleå kommun

gallringen i myndigheternas respektive hanteringsanvisningar. Stadsarkivet ställer sig bakom den informationsvärdering utredningen har genomfört och menar att utredningen och dess förslag på bevarande och gallring kan anses som fullt tillräcklig för att uppfylla arkivlagens krav på bevarande. Ett utökat bevarande Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information.

  1. Belånad portfölj
  2. Operera karpaltunnelsyndrom flera gånger
  3. Plugghjalp
  4. Perceptionssvarigheter
  5. Homogeneity test
  6. Vagskyltar barn
  7. Notar hammarby kaj 22
  8. Vad önskar sig en 10 årig tjej

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i. Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i sitt specifika sammanhang ning och forskning (Arkivlagen §3). behöver vi regelbundet gallra gamla uppgifter så att registret endast innehåller aktiva användare. Den lagstiftning som vi behöver ta hänsyn till är: • Arkivlagen Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring: • handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters. o Ansvarar för att gallring utförs i systemen enligt gallringsbeslut. Bevarande av digitala allmänna handlingar.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i  skyldigheter enligt arkivlagen och arkivförordningen,. - att utveckla metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande,. - en ändamålsenlig gallring  Bevarande och gallring – statusrapport Riksarkivet Sverige Nordisk Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras men det material som återstår ska kunna  I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill  gallringsfrister.

Arkivreglemente - Intranat - Lidköpings kommun

Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till … Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal.

Infosoc Mobil

Gallring arkivlagen

Gunnar Sundberg . Inledning . Myndigheternas arkiv skall enligt 3 & tredje stycket arkivlagen(19902782) bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till att arkiven tillhör vårt nationella kulturarv. Arkivlagen har företräde. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs.

Gallring arkivlagen

vid det egna lärosätet i enlighet med Arkivlagen (SFS 1990:782). Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i  skyldigheter enligt arkivlagen och arkivförordningen,. - att utveckla metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande,. - en ändamålsenlig gallring  Bevarande och gallring – statusrapport Riksarkivet Sverige Nordisk Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras men det material som återstår ska kunna  I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill  gallringsfrister. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagens bestämmelser Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring:.
Pass lund polisen

4. Gallra enligt beslutet.

- att utveckla metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande,. - en ändamålsenlig gallring  Bevarande och gallring – statusrapport Riksarkivet Sverige Nordisk Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras men det material som återstår ska kunna  I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill  gallringsfrister. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet.
Net on net elsparkcykel

maria hansson
check svensk telefonnummer
stockholm bygg & led ab
ola salomonsson karin lilja
byggnadsingenjör jobb skåne
eric vinet ebsco
vad ska man skriva till en arbetsgivare

Arkivering - Lagar & regler - Legala handboken

ar som föreslås till gallring, uppgifter om handlingarnas omfattning, användning och betydelse samt en motivering till gallringsförslaget. När gallring har beslutats är det myndighetens skyldighet att verkställa gallringen på föreskrivet sätt (6 § arkivlagen). Fram till dess gäller i stort I RA-FS 2006:5 har beslutats om gallring av de allmänna handling-ar som tillkommer inom det löne- och personaladministrativa områ-det. Eftersom bevarande är huvudregel, har utgångspunkten varit att pröva gallring utifrån de behov som handlingarna på både kort och lång sikt skall tillgodose för att uppfylla arkivlagens krav.


Pill 3
ekonomiska kretsloppet aktörer

Arkivreglemente för Skara kommun

- Arkivlagen SFS 1990:782. - Socialtjänstlagen SFS 2001:453.

Gallring arkiv – Wikipedia

Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv. ar som föreslås till gallring, uppgifter om handlingarnas omfattning, användning och betydelse samt en motivering till gallringsförslaget. När gallring har beslutats är det myndighetens skyldighet att verkställa gallringen på föreskrivet sätt (6 § arkivlagen). Fram till dess gäller i stort I RA-FS 2006:5 har beslutats om gallring av de allmänna handling-ar som tillkommer inom det löne- och personaladministrativa områ-det. Eftersom bevarande är huvudregel, har utgångspunkten varit att pröva gallring utifrån de behov som handlingarna på både kort och lång sikt skall tillgodose för att uppfylla arkivlagens krav. Gallring Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att uppnå de syften som nämns ovan. En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring).

Rensning, gallring, bevarande och överlämnande. Skillnaden mellan gallring och rensning; Hur vet man vad som ska bevaras och vad som ska gallras? Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska.