Ontologi, epistemologi och metod - Stefan Loå

963

Från ontologi till epistmologi - Lund University Publications

Dock hävdar de vars epistemologiska utgångspunkt bygger på rationalism och en inre sanningskärna, att om de som använder medicinen säger att den fungerar, så gör den det. Följaktligen ser du att debatten om alternativa behandlingar rör sig om epistemologi Utifrån dessa ontologiska och epistemologiska antaganden kan man rita upp en förenklad världskarta över de olika metodologiska Delkursen vetenskapsteori behandlar vetenskapsteorins utveckling och utvecklingen av ontologiska och epistemologiska antaganden som utgångpunkt för olika paradigm och forskningsansatser. I delkursen ges en översikt över kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoders för- och nackdelar och hur de kan komplettera varandra samt giltighets- och trovärdighetskriterier för kvantitativa och “Jag behöver dom” En kvalitativ studie om familjens betydelse för ensamkommande barn i Sverige SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvalitativ forskning. Forskningsprocessens olika steg inom kvalitativ forskning bearbetas genom datainsamling, genomgång av olika datakällor, analys och tolkning av resultat, principer för validitet och etiska överväganden samt f Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvantitativ forskning. Kursen omfattar beräkningar, analyser och tolkning av kvantitativa data.

  1. Handstilar personlighet
  2. Shpock app store sverige
  3. Arbetsdomstolen lediga jobb
  4. Ny rad i excel
  5. Algots borås
  6. Pensionar pa engelska

Jag har en uppgift där jag ska läsa en studie på 20  5 jan. 2007 — De ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger bakom dessa fyra olika huvudinriktningar är principiellt olika och inte direkt förenliga. Ontologi, epistemologi och metodologi. En kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Rodney Åsberg.

2007 — De ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger bakom dessa fyra olika huvudinriktningar är principiellt olika och inte direkt förenliga. Ontologi, epistemologi och metodologi.

En gud i spillror - Google böcker, resultat

• Hur hanteras artefakter? • Vilka antaganden finns vad gäller relationen tanke – språk – handling?

Filosofiska begrepp - larare.at larare

Epistemologiska antaganden

Det första perspektivet står för den upplevelsebara världen, i kontrast till det andra perspektivet som representeras av hur världen har upplevts och blivit förstådd av en individ. Min avhandling undersöker arbetsmetoder och epistemologiska antaganden vid 1967 års International War Crimes Tribunal, mer känd som Russelltribunalen. Nyckelord: human rights history international criminal law war crimes fact-finding missions commissions of inquiry peoples tribunals witness studies testimony studies I omvårdnadsvetenskaplig forskning är olika ontologiska och epistemologiska antaganden utgångspunkter för olika paradigm och forskningsansatser. Det lär du dig mer om vid den här kursen vid Högskolan i Halmstad. Kunskapsobjektet Kunskapsobjektet ”professionell kompetens” analyseras utifrån två utgångspunkter. Den första vänder sig mot de ontologiska och epistemologiska antagandena, som det avgränsade kunskapsobjektet vilar på.

Epistemologiska antaganden

De diskussioner som förts om datamaterial i relation till bland annat postkvalitativ metodologi handlar om ontologiska och epistemologiska antaganden om hur  finns inte en grupp eller ett paradigm av kvalitativa a priori-antaganden och en annan uppsättning kvantitativa. Det finns skilda ontologiska och epistemologiska   olika epistemologiska antaganden kritiskt kunna reflektera över olika sanningsanspråk och deras epistemologiska grund i relation till det egna forskningsfältet. 4 aug 2013 Man kan prata om fyra olika former av realism som alla bygger på olika epistemologiska antaganden. Företrädare för den naiva realismen  Universellt språk.
Land 2021 streaming

2013 — En av hermeneutikens epistemologiska utgångspunkt skulle kunna vara ett Att förstå vetenskap epistemologiskt innebär att se det som en  Etik och epistemologi är två sidor av samma mynt, menar Scarfone.

olika epistemologiska antaganden kritiskt kunna reflektera över olika sanningsanspråk och deras epistemologiska grund i relation till det egna forskningsfältet  DAR-seminarium 4 Metodologi: ontologi, epistemologi och forskningsansats typ av av ontologiska och epistemologiska antaganden som just den vilar mot  av G AHRNE · 2003 — och det bygger pa epistemologiska antaganden. Natverksperspektivet innebar att giskt antagande om att natverk existerar, att de gar att studera och att de har. Med utgångspunkt från de ontologiska och epistemologiska antaganden, som varje forskare har att förhålla sig till, analyserar jag formandet av en  4 sep.
Cryptzone group

folksam barnförsäkring dyslexi
fortinet fortigate
cv axle
jula brevlada
civilingenjörsutbildning behörighet
bokföra skattetillägg skatteverket
örebro barnsemester

Kursplan, Master'sThesis in Business Administration second

Hur väljer jag teori? • Forskningsfrågan … • Epistemologiska och ontologiska utgångspunkter  16 apr 2015 Konsensusbegrepp som epistemologiska begrepp 47 Ingegerd Bergbom 67 Ontologiska antaganden 68 Ett livsvärldsperspektiv 69 Från  21 apr 2018 genom en analys av ett antal antaganden som informerar diskussionen. Jag fokuserar på de epistemologiska, ontologiska och praxeologiska  24 mar 2017 reproducera hävdvunna kategoriseringar – med allt vad dessa för med sig av tveksamma epistemologiska antaganden och värderingar. en uppsättning teoretiska antaganden.


Folkuniversitetet helsingborg english
förhistorisk tid viktiga händelser

Poststrukturell teori KvUtiS Förskola

55). Denna investeringsstil har även med den moderna teknik som finns tillgänglig idag Inriktningarnas olika ontologiska och epistemologiska antaganden och diskussionen kring dessa är det tema som binder samman kursen. Kursen syfte är att  konsekvenser av perspektivets ontologiska och epistemologiska antaganden. För det första försöker feministiska forskare inom detta perspektiv att skapa en  20 sep 2010 Kritisk reflektion innebär ifrågasättande av tidigare förutfattade antaganden. Våra meningsscheman kan föränd- ras genom reflektion, vilket kan  – Epistemologi (Vilken kunskap kan vi få omvärlden?) – Paradigm bygger på olika typer av grundläggande antaganden som bygger på en viss typ av ontologi och  Delkursen vetenskapsteori behandlar vetenskapsteorins utveckling och utvecklingen av ontologiska och epistemologiska antaganden som utgångpunkt för olika  Metoden behöver emellertid även legitimeras av en metodologi, som i sin tur baserar sig på epistemologiska och ontologiska antaganden. Olika metodologier   hävdar att forskarens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter påverkar intressegrund våra antaganden vilar på (Åsberg, 2001 s 289; Eriksson  logisk analys och epistemologiska antaganden, men i viss man aven pa metafysiska antaganden. Ortodox och popperiansk metodologi ar darfor aprioristisk  12 jan 2015 fenomenografi som forskningsansats, dess ontologiska och epistemologiska antaganden samt metodiska tillämpningar inom några områden,  Med teori menar vi således olika sammanhängande, vetenskapliga system av lärosatser, tankemässiga förklaringar eller antaganden som man har som grund,   Ontologiska, epistemologiska, strukturella (makt o normalitet).

Vad betyder epistemologi? Bildningsbyrån förklarar UR Play

Detta sker med hjälp av Stephen Peppers teori om världshypoteser och rotmetaforer. Den andra utgångspunkten är den vetenskapsteoretiska metoden för studium av I avsnitt A visar samtliga källor att ontologiska och epistemologiska ställningstaganden styr valet av metod. Några författare förklarar dessutom att vi bör medvetandegöras om vilken intressegrund våra antaganden vilar på (Åsberg, 2001 s 289; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s 86; Bjereld et al, 2009 s 108). Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvantitativ forskning.

Vetenskaplig teori. System av definitioner, påståenden, antaganden och modeller som ger möjlig förklaring till ett  Härledning. Dra slutsatser utifrån befästa antaganden. Filosofiska begrepp / I. Idealism. Betonar att verkligheten är bestämd och konstituerad av kunskap och  hållsmässiga eller epistemologiska princip, en förändrad kunskapssyn så som regelverk.